Disclaimer

Deze website is een initiatief van EREA Energy Engeneering BVBA, hierna EREA genoemd, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Ruggeveldstraat 1, BTW BE 0543.482.783.

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

Algemeen

Deze modaliteiten en voorwaarden hebben betrekking op de website www.erea.be en alle sites van EREA en verbonden ondernemingen (samen “EREA”) die aan deze site gelinkt zijn (samen “de sites" genoemd). Uw toegang tot of gebruik van één van deze sites wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze sites niet als u zich niet akkoord kunt verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

Inhoud van de website

De inhoud van deze website werd door EREA met de grootste zorg samengesteld. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze site beschikbaar zijn, (verder "de informatie" genoemd) worden echter verstrekt zonder enige verbintenis van EREA. EREA geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin garandeert EREA dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die EREA hieromtrent levert, vrij zijn van computer “virussen”. In geen geval zal EREA aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en EREA kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links

Deze site kan links of referenties bevatten naar websites van derden, maar EREA draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke links of referentie wordt bekomen.

Verbintenissen van de gebruiker

Bij het gebruik van de site verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om:

(i) de optimale werking en de beveiliging van de site niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u geen toegang heeft.

(ii) de informatie getoond door EREA op deze site noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren

(iii) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van EREA of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EREA. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van EREA of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die u aan EREA bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. EREA zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden noch zal EREA aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan. Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de exclusieve eigendom van EREA en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

Privacy

EREA Energy Engineering BVBA, hierna EREA genoemd, met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Ruggeveldstraat 1, BTW BE 0543.482.783, hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Met deze verklaring willen we u informeren over het beleid van EREA aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via deze website aan EREA verstrekt.

Wanneer u de website bezoekt louter om informatie te vinden over EREA, haar producten en diensten, of over de onderwerpen of items die op deze website voorkomen, worden van u geen persoons-of bedrijfsgegevens verwerkt. Informatie over het surfgedrag op de website of over uw computer (zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt) kan worden verzameld, maar wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren.

Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw persoons- of bedrijfsgegevens te verstrekken, zoals onder andere uw naam, e-mail, adres adresgegevens enz. Pas wanneer u zulke gegevens achterlaat, worden deze door EREA verwerkt, in overeenstemming met deze verklaring en met de wettelijke vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U garandeert dat de gegevens die u aan EREA meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan EREA mee te delen. EREA kan niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen indien u onjuiste gegevens meedeelt.

Doel van de verwerking van gegevens

De door u verstrekte persoons-of bedrijfsgegevens kunnen door ons gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om u toe te laten om software te downloaden of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

De gegevens worden geautomatiseerd verwerkt in het kader van het beheer van het klantenbestand.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail te benaderen met nieuws over EREA producten en acties.

Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken voor prospectie-en promotiedoeleinden, en om u per post informatie over EREA en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).

Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.

Met wie mag EREA deze gegevens delen?

De door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens kunnen door EREA doorgegeven worden aan ondernemingen die deel uitmaken van EREA’s groep maar niet aan andere derde partijen, tenzij in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten, of indien u zich hiermee akkoord heeft verklaard.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe om uw computer te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan die uw gebruik van deze website kan vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor een volgende bezoek of om formulieren in te vullen met reeds voordien ingebrachte gegevens.

EREA wijst u erop dat cookies gerelateerd zijn aan de computer van waarop u de website bezoekt, en dat het mogelijk is dat andere personen die dezelfde computer gebruiken op deze manier uw gegevens zien.

U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. U kan de website zonder problemen gebruiken ook zonder cookies, die enkel ten voordele van de gebruiksvriendelijkheid worden gebruikt.

Uw rechten

U kan steeds om mededeling en verbetering van uw persoonsgegevens vragen.

Indien u dit niet wenst, kan u zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing redenen.

U kan dit doen door een schriftelijk verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan EREA per post of per e-mail op legal@erea.be.

Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop EREA gegevens verwerkt, kan u dit register raadplegen.

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die hieruit voortkomen zijn exclusief onderworpen aan de rechtspraak van de rechtbanken te Antwerpen, België.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.